Cookie szabályzat
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a digitalmasters.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Tudjon meg többet…
Elfogadom
Nem fogadom el

Általános Szerződési Feltételek

SMP Masters

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Magyar Marketing Szövetség (a továbbiakban: „MMSZ”) és az SMP Magyarország Oktatási Zrt. által üzemeltetett www.smpmasters.hu domain néven elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül kínált marketingképzésekre (a továbbiakban: „Képzések”) történő jelentkezésre és a Képzéseken történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Képzésekre jelentkező személyek (a továbbiakban: „Jelentkező”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a MMSZ és Jelentkező a továbbiakban együttesen: „Felek”).

A Képzésekre történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Jelentkező a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a Képzésekre nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1 A Képzések szervezője a Magyar Marketing Szövetség és az SMP Magyarország Oktatási Zrt..

Az MMSZ adatai:
Székhely: 1062 Budapest, Délibáb utca 29.
E-mail cím: marketing@marketing.hu
Telefonszám: +3620/504-3048

Adószám: 19651848-2-42
Cégjegyzékszám: 01-02-0003196

Az SMP Magyarország Oktatási Zrt. adatai:

Székhely: 1062 Budapest, Délibáb utca 29.

E-mail cím: marketing@marketing.hu

Telefonszám: +3620/504-3048

Adószám: 14777442-2-42

Cégjegyzékszám: 01-10-140975

Képviseli: Hinora Ferenc

 

1.2 A jelen ÁSZF a Képzésekre történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza az MMSZ, az SMP Magyarország Oktatási Zrt. és a Jelentkező jogait és kötelezettségeit.

1.3 MMSZ és az SMP Magyarország Oktatási Zrt. kijelenti, a Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt az MMSZ, az SMP Magyarország Oktatási Zrt. és a Jelentkező között, abban az esetben a Felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Képzésekre történő jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

1.4 A Weboldalon keresztül a Képzésekre elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.5 A Felek között a Képzéseken történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés MMSZ általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket az MMSZ a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

1.6 A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. Az MMSZ kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

 

2. Jelentkezés

2.1 A Jelentkező a Képzésekre kapcsolatos részletes információkat a Weboldalon érheti el. Amennyiben a Képzésekkel kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a Weboldalról elérhető „Kapcsolat” funkció használatával.

2.2 A Képzéseken történő részvételért fizetendő díj a Weboldalon kerül feltüntetésre a Képzéseken történő részvételért fizetendő nettó költség, amelyhez még hozzáadódik az általános forgalmi adó.

2.3 A Képzések részvételi díja változtatásának a jogát a MMSZ és SMP Magyarország Oktatási Zrt. fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül a Képzések részvételi díját, amennyiben a Jelentkező a jelentkezését már a részvételi díj megváltoztatását megelőzően elküldte, a Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon.

2.4 Amennyiben a Weboldalon az MMSZ és az SMP Magyarország Oktatási Zrt. minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, az MMSZ, illetve az SMP Magyarország Oktatási Zrt. nem köteles a Képzéseken történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt a Képzéseken, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.

2.5 A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést az MMSZ, illetve az SMP Magyarország Oktatási Zrt. csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező a Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Az MMSZ-t a Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.6 Az MMSZ és az SMP Magyarország Oktatási Zrt. fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson.

2.7 A jelentkezés menete:

A Jelentkező a Weboldalon elérhető Jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet a Képzésekre. A Jelentkezési lap kitöltésekor a Jelentkezőnek meg kell adnia a következő adatait: cégnév, résztvevő neve, e-mail cím, telefonszám,  számlázási név, számlázási cím, cég esetén adószám. A Jelentkező a „Regisztrálok” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Jelentkező a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését.

Az MMSZ a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Jelentkező által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Jelentkező bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti az MMSZ felé a juhasz.violetta@mmsz.eu e-mail címen. A Jelentkezőnek a Képzések részvételi díját a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Jelentkező részére, akkor a Jelentkező ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Jelentkezőt nem köti a jelentkezés és nem köteles a Képzéseken történő részvételre. Ha a Jelentkező a visszaigazoló e-mailben írt fizetési határidőn belül a Képzések részvételi díját nem fizeti meg, úgy rá a lemondási feltételekben meghatározottak vonatkoznak.


3. Fizetési feltételek:

A Jelentkező a részvételi díjat az MMSZ jelentkezést visszaigazoló e-mailben írt bankszámlaszámára (MBH Duna Bank Zrt. 58600551-11170918) történő átutalással egyenlítheti ki az e-mail elküldését követő 8 napon belül. A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege az MMSZ bankszámlájára megérkezik.


4. A Felek jogai és kötelezettségei

4.1 A Jelentkező jogai és kötelezettségei

4.1.1 A Jelentkezőnek jogában áll a Képzéseken részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját célra felhasználni. A Képzések anyagait a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

4.1.2 A Képzéseken részt vevő Jelentkező személyét lehetőség van a Képzéseket megelőző napig e-mailen vagy postai úton módosítani akár a befizetés megérkezése után is.

4.1.3 A Képzéseken az MMSZ engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videofelvétel készítése. Ezen pont megszegése a Jelentkező Képzéseken való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben az MMSZ a Képzések részvételi díját nem téríti vissza.

4.2 Az MMSZ és az SMP Magyarország Oktatási Zrt. jogai és kötelezettségei

4.2.1 A résztvevőnek a jelentkezést követő 2 hétig van lehetősége mindenféle fizetési kötelezettség nélkül lemondani a részvételét, amennyiben a regisztrációra 2024. március 27-ig kerül sor. A március 27-e után regisztráló résztvevőnek csupán április 3-ig van lehetőségük a lemondásra. Azonban az április 3-a utáni regisztrálók esetében már nem áll módunkban lemondást elfogadni. Befizetett részvételi díjat csak abban az esetben térít vissza az MMSZ, illetve az SMP Magyarország Oktatási Zrt., amennyiben a lemondásra szabályosan a fenti feltételek szerint került sor.

4.2.2 Az MMSZ és az SMP Magyarország Oktatási Zrt. megtagadhatja a részvételt attól a Jelentkezőtől, akinek a részvételi díja a Képzéseket megelőző napon még nem érkezett meg az MMSZ bankszámlájára.

4.2.3 Az MMSZ-nek, illetve az SMP Magyarország Oktatási Zrt-nek jogában áll a Képzéseket törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot vagy vis major esemény bekövetkezése esetén. Az MMSZ és az SMP Magyarország Oktatási Zrt. vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Képzések elmaradásáról és a Képzésekre jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.

4.2.4 Bár az MMSZ, illetve az SMP Magyarország Oktatási Zrt. minden tőle telhetőt megtesz, hogy a Képzések az előzetesen megadott program szerint kerüljön megrendezésre, de fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a Képzések programját, amely értelmében – egyebek mellett – megváltoztathatja az egyes előadások témáját vagy oktatóját, módosíthatja az előadások sorrendjét, törölhet egyes előadásokat.

4.2.5 MMSZ és az SMP Magyarország Oktatási Zrt. kizárja felelősségét a 4.2.3 és 4.2.4 pontban meghatározott változások miatt esetlegesen bekövetkező bárminemű vagyoni vagy nem vagyoni kár tekintetében.

 

5. Adatvédelem

Az MMSZ és az SMP Magyarország Oktatási Zrt. a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. Az MMSZ és az SMP Magyarország Oktatási Zrt. részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja a Weboldalon. (LINK)

 

6. Szerzői jog

6.1 A Képzések keretében kiadott anyagok, kiadványok, prezentációk és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: „Szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja az MMSZ és az SMP Magyarország Oktatási Zrt., illetve az egyes oktatók. Az MMSZ és az SMP Magyarország Oktatási Zrt., illetve az oktatók a Szellemi alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogukat fenntartják.

6.2 Az MMSZ és az SMP Magyarország Oktatási Zrt., illetve az oktatók nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt adnak a Jelentkezőnek, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Jelentkező a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Jelentkezőt a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni.

6.3 A Szellemi alkotások kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLUE-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Szellemi alkotások bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

6.4 Az MMSZ és az SMP Magyarország Oktatási Zrt., illetve az előadók a jelen 8. pontban írt felhasználási engedélyt visszavonhatják, amennyiben a Jelentkező a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Jelentkező köteles a birtokában lévő Szellemi alkotások összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni.

 

7. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

7.1 A Jelentkező a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén az MMSZ ügyfélszolgálatához fordulhat a Weboldalról elérhető „Kapcsolat” funkció használatával vagy a juhasz.violetta@mmsz.eu e-mail címen.

7.2 A Jelentkezőnek az MMSZ által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton a juhasz.violetta@mmsz.eu e-mail címen. A beérkezett panaszokat az MMSZ 30 napon belül bírálja el és a Jelentkező által megadott elérhetőségen a Jelentkezőt írásban értesíti az eredményről.

7.3 Amennyiben a Jelentkező panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Jelentkező az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36-1 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

Budapesti Békéltető Testület (Budapest Arbitration Board)

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: +36 (1) 488-2131
Fax szám: +36 (1) 488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése az Ügyfél bírósághoz fordulhat.

7.4 A Jelentkezőnek lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

Egyéb rendelkezések

1. Az MMSZ megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállalnak a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. Az MMSZ a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Jelentkezők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő Képzésekre jelentkezés feltételezi a Jelentkező részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

2. Az MMSZ nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Jelentkezőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

3. Az MMSZ a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Jelentkező részére. A MMSZ nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben: Ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be, illetve, a Jelentkező számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

4. A Weboldalon történő Képzésekre jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

5. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. Az MMSZ és az SMP Magyarország Oktatási Zrt. bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

6. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Jelentkező a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (székhely: 1016. Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.) fordulhat.

 

Budapest, 2024. március 12.

Magyar Marketing Szövetség

SMP Magyarország Oktatási Zrt.