Cookie szabályzat
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a digitalmasters.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Tudjon meg többet…
Elfogadom
Nem fogadom el

Általános Szerződési Feltételek

Digital Masters - Digital Masters Institute

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Magyar Marketing Szövetség (a továbbiakban: „MMSZ”) által üzemeltetett www.digitalmasters.hu domain néven elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül kínált marketingképzésekre (a továbbiakban: „Képzések”) történő jelentkezésre és a Képzéseken történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Képzésekre jelentkező személyek (a továbbiakban: „Jelentkező”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a MMSZ és Jelentkező a továbbiakban együttesen: „Felek”).

A Képzésekre történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Jelentkező a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a Képzésekre nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1 A Képzések szervezője a Magyar Marketing Szövetség.

Az MMSZ adatai:
Székhely: 1062 Budapest, Délibáb utca 29.
E-mail cím: juhasz.violetta@mmsz.eu
Telefonszám: +3620/504-3048

Adószám: 19651848-2-42
Cégjegyzékszám: 01-02-0003196

1.2 A jelen ÁSZF a Képzésekre történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza az MMSZ és a Jelentkező jogait és kötelezettségeit.

1.3 MMSZ kijelenti, a Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt az MMSZ és a Jelentkező között, abban az esetben a Felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Képzésekre történő jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

1.4 A Weboldalon keresztül a Képzésekre elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.5 A Felek között a Képzéseken történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés MMSZ általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket az MMSZ a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

1.6 A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. Az MMSZ kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

 

2. Jelentkezés

2.1 A Jelentkező a Képzésekre kapcsolatos részletes információkat a Weboldalon érheti el. Amennyiben a Képzésekkel kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a Weboldalról elérhető „Kapcsolat” funkció használatával.

2.2 A Képzéseken történő részvételért fizetendő díj a Weboldalon kerül feltüntetésre a Képzéseken történő részvételért fizetendő nettó költség, amelyhez még hozzáadódik az általános forgalmi adó.

2.3 A Képzések részvételi díja változtatásának a jogát a MMSZ fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül a Képzések részvételi díját, amennyiben a Jelentkező a jelentkezését már a részvételi díj megváltoztatását megelőzően elküldte, a Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon.

2.4 Amennyiben a Weboldalon az MMSZ minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, az MMSZ nem köteles a Képzéseken történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt a Képzéseken, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.

2.5 A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést az MMSZ csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező a Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Az MMSZ-t a Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.6 Az MMSZ fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson.

2.7 A jelentkezés menete:

A Jelentkező a Weboldalon elérhető Jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet a Képzésekre. A Jelentkezési lap kitöltésekor a Jelentkezőnek meg kell adnia a következő adatait: cégnév, résztvevő neve, e-mail cím, telefonszám,  számlázási név, számlázási cím, cég esetén adószám. A Jelentkező a „Regisztrálok” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Jelentkező a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését.

Az MMSZ a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Jelentkező által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Jelentkező bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti az MMSZ felé a juhasz.violetta@mmsz.eu e-mail címen. A Jelentkezőnek a Képzések részvételi díját a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Jelentkező részére, akkor a Jelentkező ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Jelentkezőt nem köti a jelentkezés és nem köteles a Képzéseken történő részvételre. Ha a Jelentkező a visszaigazoló e-mailben írt fizetési határidőn belül a Képzések részvételi díját nem fizeti meg, úgy rá a lemondási feltételekben meghatározottak vonatkoznak.


3. Fizetési feltételek:

A Jelentkező a részvételi díjat az MMSZ jelentkezést visszaigazoló e-mailben írt bankszámlaszámára (Duna Takarékszövetkezet 58600551-11170918) történő átutalással egyenlítheti ki az e-mail elküldését követő 8 napon belül. A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege az MMSZ bankszámlájára megérkezik.


4. A Felek jogai és kötelezettségei

4.1 A Jelentkező jogai és kötelezettségei

4.1.1 A Jelentkezőnek jogában áll a Képzéseken részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját célra felhasználni. A Képzések anyagait a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

4.1.2 A Képzéseken részt vevő Jelentkező személyét lehetőség van a Képzéseket megelőző napig e-mailen vagy postai úton módosítani akár a befizetés megérkezése után is.

4.1.3 A Képzéseken az MMSZ engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videofelvétel készítése. Ezen pont megszegése a Jelentkező Képzéseken való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben az MMSZ a Képzések részvételi díját nem téríti vissza.

4.2 Az MMSZ jogai és kötelezettségei

4.2.1 A résztvevőnek a jelentkezést követő 2 hétig van lehetősége mindenféle fizetési kötelezettség nélkül lemondani a részvételét, amennyiben a regisztrációra 2023. március 23-ig kerül sor. A március 23-a után regisztráló résztvevőnek csupán március 30-ig van lehetőségük a lemondásra. Azonban a március 30-a utáni regisztrálók esetében már nem áll módunkban lemondást elfogadni. Befizetett részvételi díjat csak abban az esetben térít vissza az MMSZ, amennyiben a lemondásra szabályosan a fenti feltételek szerint került sor.

4.2.2 Az MMSZ megtagadhatja a részvételt attól a Jelentkezőtől, akinek a részvételi díja a Képzéseket megelőző napon még nem érkezett meg az MMSZ bankszámlájára.

4.2.3 Az MMSZ-nek jogában áll a Képzéseket törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot vagy vis major esemény bekövetkezése esetén. Az MMSZ vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Képzések elmaradásáról és a Képzésekre jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.

4.2.4 Bár az MMSZ minden tőle telhetőt megtesz, hogy a Képzések az előzetesen megadott program szerint kerüljön megrendezésre, de fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a Képzések programját, amely értelmében – egyebek mellett – megváltoztathatja az egyes előadások témáját vagy oktatóját, módosíthatja az előadások sorrendjét, törölhet egyes előadásokat.

4.2.5 MMSZ kizárja felelősségét a 4.2.3 és 4.2.4 pontban meghatározott változások miatt esetlegesen bekövetkező bárminemű vagyoni vagy nem vagyoni kár tekintetében.

 

5. Adatvédelem

Az MMSZ a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. Az MMSZ részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja a Weboldalon. (LINK)

 

6. Szerzői jog

6.1 A Képzések keretében kiadott anyagok, kiadványok, prezentációk és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: „Szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja az MMSZ, illetve az egyes oktatók. Az MMSZ, illetve az oktatók a Szellemi alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogukat fenntartják.

6.2 Az MMSZ, illetve az oktatók nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt adnak a Jelentkezőnek, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Jelentkező a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Jelentkezőt a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni.

6.3 A Szellemi alkotások kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLUE-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Szellemi alkotások bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

6.4 Az MMSZ, illetve az előadók a jelen 8. pontban írt felhasználási engedélyt visszavonhatják, amennyiben a Jelentkező a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Jelentkező köteles a birtokában lévő Szellemi alkotások összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni.

 

7. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

7.1 A Jelentkező a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén az MMSZ ügyfélszolgálatához fordulhat a Weboldalról elérhető „Kapcsolat” funkció használatával vagy a juhasz.violetta@mmsz.eu e-mail címen.

7.2 A Jelentkezőnek az MMSZ által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton a juhasz.violetta@mmsz.eu e-mail címen. A beérkezett panaszokat az MMSZ 30 napon belül bírálja el és a Jelentkező által megadott elérhetőségen a Jelentkezőt írásban értesíti az eredményről.

7.3 Amennyiben a Jelentkező panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Jelentkező az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36-1 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

Budapesti Békéltető Testület (Budapest Arbitration Board)

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: +36 (1) 488-2131
Fax szám: +36 (1) 488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése az Ügyfél bírósághoz fordulhat.

7.4 A Jelentkezőnek lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

Egyéb rendelkezések

1. Az MMSZ megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállalnak a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. Az MMSZ a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Jelentkezők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő Képzésekre jelentkezés feltételezi a Jelentkező részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

2. Az MMSZ nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Jelentkezőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

3. Az MMSZ a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Jelentkező részére. A MMSZ nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben: Ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be, illetve, a Jelentkező számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

4. A Weboldalon történő Képzésekre jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

5. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. Az MMSZ bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

6. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Jelentkező a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (székhely: 1016. Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.) fordulhat.

 

Budapest, 2023. március 16.

Magyar Marketing Szövetség